සාර්ථක වන අවස්ථා

අපගේ පොම්ප පුළුල් ලෙස අයදුම් වේ:

1 2 3 

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!